Dbajmy o alejki!

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rakowiec” przypomina o obowiązku przestrzegania zapisów Regulaminu , w tym § 34 o treści: „Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin” i wzywa do uporządkowania terenu działek poprzez obcięcie gałęzi drzew/krzewów przechodzących na alejki wspólne stanowiące teren ogólny ROD w terminie do 15 sierpnia 2022 r.
Przerastające gałęzie uniemożliwiają swobodne przejście alejką oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia działkowców, osób odwiedzających nasz Ogród oraz pracowników dozoru, którzy z uwagi na przemieszczanie się po terenie Ogrodu na rowerach są szczególnie narażeni na zderzenie z gałęziami, co grozi uszkodzeniem ciała.
Jednocześnie Zarząd ROD Rakowiec uprzedza, że w przypadku nie obcięcia gałęzi przechodzących na aleje ogrodowe w wyznaczonym terminie wykonanie tej czynności zostanie powierzone firmie zewnętrznej – zgodnie z Uchwałą nr 17 Konferencji Delegatów z dnia 7 listopada 2021 r., a kosztami tej usługi Zarząd obciąży działkowców.