Drodzy Działkowcy!

Informujemy, że 14 września 2024 r. na terenie naszego ogrodu odbędzie się Dzień Działkowca połączony z przeglądem działek. Liczymy na Waszą obecność w tym dniu!

Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie.

Komisja dokonująca przeglądu działek w tym roku szczególną uwagę zwróci na przestrzeganie regulaminu ROD dotyczącego żywopłotów, które utrudniają poruszanie się po alejkach.

Zgodnie z Regulaminem:

§ 34 punkt 4 – zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych) zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów i innych roślin.

Zarząd ROD apeluje do użytkowników działek o usunięcie przerostów i prowadzenie żywopłotów w taki sposób, aby nie ograniczały przepustowości alejek.

Działkowcy, którzy nie dostosują się do prośby a Komisja podczas przeglądu stwierdzi, że przerosty nie zostały prawidłowo usunięte, zostaną obciążeni kosztami wykonania tych prac przez osoby trzecie.

Komisja zwracać będzie uwagę przede wszystkim na:

  • oznakowanie działki (każda działka powinna mieć umieszczony w widocznym miejscu numer ewidencyjny),
  • obecność kompostownika,
  • uporządkowanie działki,
  • walory estetyczne.

Z wyrazami szacunku

Zarząd ROD „Rakowiec”

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Miasta st. Warszawy – 11.06.2024

W dniu 10 czerwca 2024 r. w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. W posiedzeniu udział wzięli Pani Renata Kazanowska – Wiceprezydent M. St. Warszawy i Pan Bartosz Rozbiewski – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, a także zainteresowani mieszkańcy stolicy. Z ramienia Okręgu Mazowieckiego PZD w posiedzeniu uczestniczyły: Małgorzata Rutowicz-Rak – kierownik Wydziału Terenowo-Prawnego i Aleksandra Swoboda – inspektor ds. terenowo-prawnych. Obecni byli również przedstawiciele warszawskich ROD: Mechanizacja oraz Siekierki.

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Janczar poinformowała, że posiedzenie poświęcone jest tematowi planu ogólnego. W ubiegłym roku procedowane było studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, dlatego jak wskazała Przewodnicząc warto otworzyć się na dialog również teraz, gdy Miasto przygotowuje się do opracowania nowego dokumentu planistycznego. Wskazała również, że planowane są następne posiedzenia Komisji dedykowane temu zagadnieniu.

Pani Renata Kazanowska wyjaśniła, że Miasto równolegle będzie opracowywać dwa kluczowe dla rozwoju Miasta dokumenty, a mianowicie strategię rozwoju miasta i plan ogólny.  Strategia rozwoju gminy ma określać politykę przestrzenną Miasta, z kolei plan ogólny wynikać będzie ze strategii rozwoju gminy. Uchwalane w przyszłości miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały uwzględniać zapisy strategii i planu. Zwróciła uwagę, że czasu na uchwalenie obu aktów jest bardzo mało, gdyż muszą one powstać do końca 2025 r. Wskazała, że w dniu 4 lipca 2024 r. planowane jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Wnioski do planu wszyscy zainteresowani będą mogli składać w terminie od 4 do 30 września 2024 r. Złożone wnioski i uwagi zostaną przeanalizowane, a następnie w marcu 2025 r. projekt planu zostanie przedstawiony do akceptacji konkretnym instytucjom, m.in. Wodom Polskim. Wyłożenie planu ogólnego do konsultacji społecznych planowane jest we wrześniu 2025 r.

Pan Bartosz Rozbiewski opisał mający powstać plan ogólny jako bazę danych, która będzie stanowić opis miasta w kontekście stref planistycznych. Każda z 13 przewidzianych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii stref będzie zawierała opis funkcji, przeznaczenie podstawowe oraz funkcje uzupełniające. Wyjaśnił, że opracowaniem strategii zajmie się Biuro Strategii i Analiz, zaś przygotowaniem planu ogólnego – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Przedstawiciele Miasta zapewnili, że proces tworzenia strategii rozwoju miasta i planu ogólnego ma być otwarty, nakierunkowany na umożliwienie każdemu interesariuszowi wypowiedzenie się.

Podczas otwartej dyskusji głos zabrała Pani Agnieszka Korczyńska – członek powołanego przez OZM PZD zespołu ds. planu ogólnego (ROD Mechanizacja w Warszawie), która zapytała, na ile Miasto podczas opracowywania planu ogólnego będzie brało pod uwagę tysiące wniosków złożonych przez mieszkańców i działkowców podczas opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dyrektor Rozbiewski wskazał, że złożone do studium uwagi będą brane pod uwagę podczas prac nad planem ogólnym, jednakże z uwagi na fakt, że plan ogólny jest odrębnym dokumentem, który przygotowywany będzie w ramach oddzielnej procedury, nie ma możliwości „zaliczenia” wniosków złożonych do studium do wniosków, jakie zbierane będą do planu ogólnego. Wnioski do planu będą  musiały być składane na przygotowanym przez miasto formularzu, który będzie można rozbudować o załącznik – na wypadek chęci zgłoszenia szerzej opracowanego uzasadnienia danego wniosku.

Podczas spotkania głos zabrała też przedstawicielka OM PZD Małgorzata Rutowicz-Rak, która przypomniała, że przy opracowywaniu przez Miasto studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania władze miasta sformułowały postulat „zielonej stolicy”. Wskazała, że istotnym elementem istniejącej zieleni jest zieleń ogrodów działkowych, których na terenie M. St. Warszawy funkcjonuje ponad 150. Należy wdrożyć działania, które zapewnią ochronę tych terenów jako biologicznie cennych i mających nieocenioną rolę w kontekście jakości powietrza w stolicy. Wskazała, że społeczność działkowców w ubiegłym roku złożyła kilkanaście tysięcy wniosków do studium, zatem ich głos powinien być wzięty pod uwagę przez władze miasta podczas prac nad planem ogólnym. Na koniec Małgorzata Rutowicz-Rak przekazała Komisji wystąpienie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD o wsparcie działań zmierzających do ochrony stołecznych rodzinnych ogrodów działkowych.

Podczas spotkania Dyrektor Rozbiewski zauważył, że na około 50 000 wniosków złożonych w roku ubiegłym do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego aż 12 000 dotyczyło ROD. Padła też z jego strony ważna deklaracja, że ogrody działkowe muszą pozostać na mapie stolicy.

Małgorzata Rutowicz Rak

Kierownik Działu Terenowo-Prawnego PZD

Dyżur Zarządu odwołany

Zarząd ROD Rakowiec informuje, że w dniu 2 czerwca odwołany został dyżur Zarządu, tym samym biuro Zarządu będzie nieczynne. Kasa będzie otwarta od godziny 11.00 do 14.00.