PRZYPOMINAMY

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju – dyżury zarządu wstrzymane są do odwołania, a ogród działkowy RAKOWIEC zostaje ogrodem zamkniętym do odwołania.

Podstawa prawna tego działania to dwie uchwały PZD: uchwała nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020r. w szczególności paragraf 1 podpunkty 1 i 2 w brzmieniu:

„Wprowadzić ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD, w ten sposób, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:

  1. uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art.115 paragraf 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, tj. małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
  2. wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice itp., za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione zgodnie z ptk.1)

oraz uchwała numer 71/2020, w szczególności paragraf 7 punkt 1 w brzmieniu:

„Wobec obowiązujących ograniczeń co do przemieszczania się ludności, zarządy ROD wprowadzą na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia w dostępie do terenu ROD, które zapewniają zminimalizowanie ilości osób korzystających z ROD i działek. Dotyczy to w szczególności ograniczenia w dostępności dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin.”

Pełne teksty ustaw dostępne są na stronie PZD pod tymi odnośnikami:

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23940/uchwala_KZ_PZD_60.2020_z_dn._26.03.2020.pdf

oraz

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23941/uchwala_KZ_PZD_71.2020_z_dn._27.03.2020.pdf