Zarządzanie terenem alejek (artykuł z Działkowca)

Zarząd ROD Rakowiec chciałby zwrócić Państwa uwagę na artykuły w ostatnim numerze działkowca, gdzie przybliżono uregulowania dotyczące terenu alejek. Poniżej treść artykułu:

Na alejkach rządzi Zarząd ROD 

Zdarza się, że dzialkowcy dokonują nasadzeń na terenach wspólnych rodzinnego ogrodu dzialkowego (ROD), np. alejkach. Niestety, może to nieść za sobą problemy – rozrastające się rośliny ograniczają drożność ciągów komunikacyjnych.

W efekcie dochodzi do sporów na tym tle. Zarząd ROD żąda usunięcia roślin, działkowiec odmawia. Częstokroć z faktu ich zasadzenia wywodzi własność roślin. To błąd, co ostatnio potwierdził sąd, do którego trafił pozew działkowca żądającego od ROD odszkodowania za usunięcie krzewów zasadzonych na alejce. Sąd I instancji, a za nim sąd rozpatrujący apelację, nie miały wątpliwości nt. bezpodstawności żądań powoda. Oba składy stwierdziły, że z chwilą dokonania nasadzeń na terenie wspólnym działkowiec stracił prawa do roślin. Decyzja o ich dalszym losie przeszła na ROD. Wynika to z przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o ROD. Szczególne regulacje dotyczące roslin w art. 48 k.c. powodują, że co do zasady, od chwili zasadzenia, ich wlasność przechodzi na wlaściciela gruntu. Sąd podkreślił, ze wyjątek wynikający z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD, na podstawie którego działkowiec, choć nie jest właścicielem gruntu, zachowuje własność zasadzonych na nim roślin, obejmuje wylqcznie teren indywidualnej dzialki (nie tereny wspólne ROD). Co więcej, przywołując postanowienia ustawy o ROD i oparty na niej regulamin, Sąd wskazał, że działanie zarządu ROD było uprawnione. Odpadała więc przesłanka do przypisania mu obowiązku wypłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę z tzw. delictu (art. 415 kc). Sąd wykluczył również obowiązek rozliczenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 194 kc). Resumując, decyzja o losie nasadzeń na terenach wspóInych ROD pozostaje w dyspozycji stowarzyszenia prowadzącego ogród, a nie osób, które ich dokonały. Oczywiscie odnosi się to do kwestii cywilnych (właścicielskich). Należy bowiem pamiętać o przepisach administracyjnych, które usunięcia drzew lub krzewów mogą warunkować pozyskaniem zezwolenia od gminy. 

Komunikat w sprawie terminu zapłaty za prąd i wodę

Zarząd ROD Rakowiec w Warszawie zawiadamia, że został przedłużony termin zapłaty za wodę i prąd do dnia 8 grudnia 2020 roku. Informacje o wysokości opłat można uzyskać telefonicznie w czasie niedzielnych dyżurów, pod numerem telefonu (22) 849-02-83 w godzinach 11:00 – 14:00.

Ponadto do dnia 8 grudnia 2020 roku informacje w sprawie opłat można uzyskać dodatkowo w czwartki w godzinach 11:00 – 13:00 również pod powyższym numerem telefonu.