PRZYPOMINAMY

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju – dyżury zarządu wstrzymane są do odwołania, a ogród działkowy RAKOWIEC zostaje ogrodem zamkniętym do odwołania.

Podstawa prawna tego działania to dwie uchwały PZD: uchwała nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020r. w szczególności paragraf 1 podpunkty 1 i 2 w brzmieniu:

„Wprowadzić ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD, w ten sposób, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:

  1. uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art.115 paragraf 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, tj. małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
  2. wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice itp., za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione zgodnie z ptk.1)

oraz uchwała numer 71/2020, w szczególności paragraf 7 punkt 1 w brzmieniu:

„Wobec obowiązujących ograniczeń co do przemieszczania się ludności, zarządy ROD wprowadzą na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia w dostępie do terenu ROD, które zapewniają zminimalizowanie ilości osób korzystających z ROD i działek. Dotyczy to w szczególności ograniczenia w dostępności dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin.”

Pełne teksty ustaw dostępne są na stronie PZD pod tymi odnośnikami:

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23940/uchwala_KZ_PZD_60.2020_z_dn._26.03.2020.pdf

oraz

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23941/uchwala_KZ_PZD_71.2020_z_dn._27.03.2020.pdf


ZAWIADOMIENIE

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju – ogród działkowy RAKOWIEC zostaje ogrodem zamkniętym do odwołania

Użytkownicy działek w ogrodzie zobowiązani są do otwierania i zamykania na klczu furtek wejściowych na teren ogrodu, a także nie wpuszczania osób postronnych.

Zarząd ROD RAKOWIEC w Warszawie

ZAWIADOMIENIE

Wobec zagrożenia epidemicznego koronawirusem – dyżury zarządu wstrzymane są do końca miesiąca marca 2020 roku

Opłaty działkowe prosimy dokonywać na konto bankowe

Zarząd ROD Rakowiec

KOMUNIKAT

Odwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Szanowni Państwo,

Na podstawie decyzji Zarządu Krajowego PZD z dnia 11 marca 2020 roku – uchwała nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 – wszystkie walne zebrania sprawozdawcze za 2019 rok ulegają przesunięciu na termin do dnia 31 lipca 2020 roku,

Tym samym walne zebranie ROD RAKOWIEC w dniu 21 marca 2020r. ulega odwołaniu. O nowym terminie będzie odpowiednia informacja. Zaliczki z tytułu opłat ogrodowych w 2020 roku będą pobierane w wysokości wynikającej w uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku.

O nowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.

Z poważaniem – Zarząd ROD Rakowiec