Walne Zebranie 21 kwietnia 2018

Zarząd ROD „Rakowiec” w Warszawie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r. (sobota) w Ośrodku Sportu i Rekreacji dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7 A w Warszawie (I piętro, duża sala konferencyjna).

Początek obrad w I terminie o godz. 1000, w II terminie o godz. 1030

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu (§ 61 ust. 2 Statutu PZD).

Przypominamy, że

  • Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD.
  • Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości (może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności) oraz legitymację członkowską PZD, będącą mandatem do głosowania.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej będą dostępne do wglądu w biurze ogrodu 15 kwietnia 2018 r.
w godzinach 11.00 – 14.00.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 rok.

8. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9. Projekt planu pracy na 2018 rok.

10. Projekt preliminarza finansowego na rok 2018.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2017 r.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.

16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, w tym:

– opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (opłata za 1m2),

– opłaty energetycznej,

– opłaty wodnej,

– opłaty za ochronę.

17. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu

18. Uchwalenie planu pracy na 2018 r.

19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 r.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

_____________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o regulowanie uchwalonych przez walne zebranie opłat ogrodowych do 31 maja 2018 r.

Należności za ochronę – kwartalnie (luty, maj, sierpień, listopad) lub raz na pół roku albo jednorazowo za rok.

Opłat za energię elektryczną i wodę wg liczników do 31 października.

Nr konta bankowego: 94 2030 0045 1110 0000 0423 1590